• مدیر مسئول ، صاحب امتیاز :

  میلاد کرامتی، حسین ربیعی

 • پشتیبانی :

  حسین ربیعی

 • همکاران سرویس عکس :

  حسین ربیعی – مهران عرفان

 • پخش موسیقی :

  حسین ربیعی ، میلاد کرامتی

 • گزارش نویسان :

  مهدی رجبی ، میلاد کرامتی

 • مسئولین هماهنگی :

  میلاد کرامتی و حسین ربیعی

 • طراحان گرافیک :

  حسین ربیعی ، مهران عرفان

 • مسئول انتشار ویدیو :

  آنی باباییان